CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Ngày đăng 27/04/2021 | 14:05  | Lượt xem: 92

Ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, song song tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của Chính phủ, thành phố Hà Nội về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; các kế hoạch của UBND thành phố liên quan nội dung trọng tâm của CCHC…, cần đẩy mạnh tuyên truyền quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động về CCHC của thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố về CCHC; triển khai việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; triển khai đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã. Rà soát, hệ thống hóa và thực hiện kiểm tra các VBQPPL của thành phố bảo đảm hợp pháp và phù hợp với thực tiễn của Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội.

 Tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” như: Rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai TTHC; theo dõi, cập nhật, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, giải quyết TTHC…

 Cùng với đó, tuyên truyền thực hiện kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả đầu ra; tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương, thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ; đẩy mạnh cơ chế tự chủ một phần trong cơ cấu thu, chi của một số đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

 Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch CNTT năm 2021 của thành phố; triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, trọng tâm khai thác, sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thống giao thông thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, quản lý điện năng thông minh, quản lý môi trường thông minh; triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC; phát triển Cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố, kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ số và các hệ thống quy mô quốc gia cần thiết khác.

 Tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC của thành phố; kết quả thực hiện các nhiệm vụ về CCHC của ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và các chỉ số khác đo lường tính hiệu quả của hoạt động chính quyền thành phố. Các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân. Các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế.. của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác CCHC; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền.


 

(Nguồn: Minh Châu – Cổng Giao tiếp điện tử TP.Hà Nội)