CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chính sách có hiệu lực từ tháng 2-2023: Giảm 50% lệ phí đăng ký cư trú khi nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 31/01/2023 | 13:50  | Lượt xem: 24

Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5-2-2023.