CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HÀ NỘI ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày đăng 14/12/2020 | 08:19  | Lượt xem: 272

UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 373/BC-UBND về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Theo đánh giá, năm 2020, Công tác CCHC của thành phố Hà Nội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Thành phố đã tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI); cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội (SIPAS).

Kết quả CCHC của thành phố Hà Nội được Trung ương ghi nhận, đánh giá rất cao, Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội năm 2019 tiếp tục xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tiếp tục ổn định và duy trì thứ hạng cao của năm 2018. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (SIPAS) đạt trên 80%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ- CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố Hà Nội. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, đây là năm thứ 2 thành phố Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI. Trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC. Tích cực triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT), tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thành phố đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở pháp pháp lý quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, xây dựng TTHC liên thông điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố cũng tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Thành phố đã ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hà Nội và có hiệu lực từ 14-10-2020. Việc ban hành quy định này, giúp cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chủ động kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị linh hoạt, hiệu quả và nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức và giảm đi lại của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tổ chức thi tuyên truyền quy tắc ứng xử, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.

Công tác cải cách tài chính công tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Thành phố đã được Quốc Hội thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố có thể thực hiện thành công chính quyền đô thị, khai thác có hiệu quả nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách tài chính công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của thành phố, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, việc tiếp công dân và các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Trong đó, chú trọng tăng cường kiểm tra đột xuất, không báo trước, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch thành phố giao và xử lý các vấn đề sau kiểm tra, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra sai phạm.

 

                                                                                                                                                                                                   Hà Nguyên