CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công
Ngày đăng 30/01/2023 | 09:19  | Lượt xem: 17

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18-1-2023 kiểm tra công vụ năm 2023.

Kế hoạch đặt mục tiêu thông qua hoạt động kiểm tra để góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố giao, bảo đảm các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Qua kiểm tra công vụ cũng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nội dung về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ.

Đối tượng kiểm tra gồm các sở, cơ quan tương đương sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Kiểm tra công vụ về nội dung việc thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân, tổ chức, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; việc thực hiện quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị của UBND thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khi được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố giao.

Phương pháp kiểm tra công vụ là kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức hoặc kiểm tra có thông báo trước về nội dung, đối tượng kiểm tra.

Nguồn:hanoimoi.com.vn