CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 13/05/2019 | 13:00  | Lượt xem: 334

Quyết định về việc phê duyệt các Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội

Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)

Admin Admin