CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QĐ phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 30/12/2020 | 10:46  | Lượt xem: 197

QĐ phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

/documents/1446018/0/1.pdf/cc322cc7-dc88-4137-9429-15fa3633ff1e