CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾT QUẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Ngày đăng 19/10/2019 | 15:20  | Lượt xem: 415

Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

Công văn số 304-CV/BTGQU ngày 04/5/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)

Công văn số 1805-CV/BTGQU ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)

Admin Admin