CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTP NGÀY 28/5/2020 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 123/2015/NĐ-CP NGÀY 15/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH
Ngày đăng 16/07/2020 | 09:50  | Lượt xem: 706

Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020

Xem chi tiết tại đây/documents/1454073/1542051/thong-tu-04-2020-tt-btp-huong-dan-luat-ho-tich.pdf/16a0e5f9-be23-4339-93a0-cd4bbf14ed42