CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (f0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với ngời tiếp xúc gần (F2)
Ngày đăng 05/12/2021 | 17:43  | Lượt xem: 170

Ngày 03/12/2021, Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (f0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với ngời tiếp xúc gần (F2)

Chi tiết tại đây