HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Publish date 23/02/2021 | 08:01  | Lượt xem: 863

Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo số 02/TB-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

/documents/1446018/1457015/02TBUBBC_000691.pdf/d7581f49-4f5a-465b-a02c-c69d23824650