THÔNG BÁO THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Publish date 08/03/2021 | 09:30  | Lượt xem: 443

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận.

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quận Hai Bà Trưng.

/documents/1446018/1457015/KH+55_KH-UBND_26-02-2021.pdf/5ecb7970-f398-4396-ace7-61f7ef1e74b5