HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 12 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX
Ngày đăng 01/12/2020 | 08:23  | Lượt xem: 956

Ngày 30/11/2020 Tại UBND phường Bách Khoa, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa IX được tổ chức

Tới dự Hội nghị có các đồng chí  Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường cùng đông đảo cử tri tham dự.

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HÐND phường đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội  năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng thời tiếp thu và giải đáp những ý kiến của cử tri tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, trong phần cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị; có 3 ý kiến được nêu. Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phường Bách Khoa tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND phường năm 2020.

Kết thúc hội nghị, đại biểu HĐND phường và Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường đã trực tiếp trả lời, giải trình những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. HĐND phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm hoặc chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất./.