THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA SỞ Y TẾ VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI VỀ TỪ HẢI DƯƠNG
Ngày đăng 04/03/2021 | 08:12  | Lượt xem: 263

Thông báo của Sở Y tế về việc khai báo y tế đối với những người về từ Hải Dương