THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THỰC HIỆN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH TRONG THỜI GIAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày đăng 04/03/2021 | 08:15  | Lượt xem: 215

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

/documents/1446018/1457015/CV+594+chi+tr%E1%BA%A3+l%C6%B0%C6%A1ng+h%C6%B0u.pdf/7913bd68-6521-44b6-8deb-8ddbbe0d3892