VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

ĐƯA PHONG TRÀO THI ĐUA “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT“ TRỞ THÀNH VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN
Ngày đăng 04/01/2023 | 11:03  | Lượt xem: 45

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ, để phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tiếp tục phát huy hiệu quả, thực hiện tốt chiến lược con người của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và xây dựng “Người tốt, việc tốt”; tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô về phong trào “Người tốt, việc tốt”; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức thực hiện, đưa phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các cấp, các ngành phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt” theo hướng thiết thực, hiệu quả, luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, các đơn vị từ thành phố đến cơ sở chủ động phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; kịp thời biểu dương, tôn vinh các gương điển hình và tổ chức thi đua học tập, làm theo các mô hình, điển hình của ngành, địa phương, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác; chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp...

Nguồn: hanoimoi.com.vn