HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

BAN KINH TẾ XÃ HỘI HĐND QUẬN GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ NGOÀI CÔNG LẬP VÀ DỊCH VỤ THẨM MỸ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
Publish date 20/05/2024 | 13:57  | Lượt xem: 131

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-KTXH ngày 02/4/2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn quận; trong tháng 5 năm 2024, Đoàn giám sát Ban Kinh tế xã hội HĐND quận đã nghiên cứu các tài liệu liên quan và tiến hành giám sát trực tiếp tại hai phường Đồng Tâm, Nguyễn Du.

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế xã hội HĐND quận gồm 07 thành viên do ông Bùi Thanh Tùng - Quận ủy viên - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận làm trưởng đoàn và các thành viên Ban Kinh tế xã hội HĐND quận. Cùng tham gia đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phòng Y tế quận và Văn phòng HĐND&UBND quận.

Đoàn giám sát thực tế tại phường Đồng Tâm

Qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát đánh giá công tác quản lý nhà nước về y tế đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn các phường đã được Đảng ủy, UBND phường quan tâm sát sao qua đó giúp cho hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an toàn sức khỏe của người dân. Các phường đã thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, dịch vụ thẩm mỹ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức ký cam kết đối với các cơ sở trong việc chấp hành pháp luật và các quy định chuyên môn. Tổ Y tế xã hội phường khắc phục khó khăn thường xuyên kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn được tăng cường; phối hợp với các phòng chuyên môn của Quận trong việc tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giải quyết đơn kiến nghị, hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác hành nghề và kiên quyết không để các cơ sở không phép hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vục y tế.

Đoàn giám sát thực tế tại phường Nguyễn Du

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn của các đơn vị được giám sát còn một số tồn tại, hạn chế. Để nâng cao công tác quản lý nhà nước về y tế đối với các cơ sở hành nghề ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn, Đoàn giám sát đã có những đề xuất, kiến nghị đối với UBND quận và UBND các phường cụ thể như:

Đối với UBND quận:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền phổ biến kịp thời các kiến thức pháp luật, quy định, quy chế chuyên môn cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước và người hành nghề y dược tư nhân; tham mưu, đề xuất khen thưởng kịp thời cá nhân và cơ sở hành nghề y dược tư nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường công tác giao ban, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Tổ Y tế xã hội phường, đảm bảo số lượng, chất lượng biên bản kiểm tra. Đối với những địa bàn có nhiều cơ sở y tế ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ, cần có giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.

- Chỉ đạo, lãnh đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác phối hợp, thực hiện quản lý, kiểm tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề đối với các cơ sở HNYDNCL, dịch vụ thẩm mỹ và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm.

Đối với UBND các phường:

- Thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản, chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của cấp trên về lĩnh vực hành nghề y dược nghề ngoài công lập và dịch vụ thẩm mỹ. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, tư vấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực HNYDNCL, DVTM, phòng chống dịch để các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp, những hộ kinh doanh và toàn dân biết. Tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn cho các cơ sở hành nghề. Công khai danh sách các cơ sở HNYDNCL, DVTM vi phạm hành chính trên cổng thông tin điện tử quận, trang thông tin điện tử phường.

- Thường xuyên cập nhật, rà soát nắm bắt di biến động các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn để quản lý.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với Tổ Y tế xã hội, quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ và chế độ hoạt động của tổ y tế xã hội phường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh.

- Tăng cường phối hợp các phòng, ngành, thành viên đoàn liên ngành kiểm tra HNYDNCL quận trao đổi nghiệp vụ, thực hiện kiểm tra đối với các cơ sở HNYDNCL, dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn phường.

Hoàng Nguyễn - Văn phòng HĐND&UBND quận

Nguồn:Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng