HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NHIỆM KỲ 2021-2026
Publish date 23/02/2021 | 07:58  | Lượt xem: 1072

Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử Quận Hai Bà Trưng về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi  đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026.

/documents/1446018/1457015/quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+hdnd+qu%E1%BA%ADn.pdf/471bed88-d464-40d2-a551-f256257382c7