THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Phường Bách Khoa: Danh sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Đợt 3)
Publish date 13/09/2021 | 09:44  | Lượt xem: 1056

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND phường Bách Khoa công khai Danh sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn phường gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Đợt 3)

Chi tiết tại đây