CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng 21/05/2021 | 09:07  | Lượt xem: 812
Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ và chỉ được công nhận khi đã có quá một nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử tham gia bầu cử; người trúng cử phải là người...

NGÀY BẦU CỬ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng 11/05/2021 | 09:00  | Lượt xem: 720
Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17-11-2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2

QUẬN HAI BÀ TRƯNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng 11/05/2021 | 08:57  | Lượt xem: 637
Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Quận đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân,...

PHIẾU BẦU CỬ NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LỆ?

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:05  | Lượt xem: 604
Về nguyên tắc, phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CỬ TRI

Ngày đăng 27/04/2021 | 02:10  | Lượt xem: 775
Trong quá trình nắm thông tin địa bàn, tiếp nhận yêu cầu, kiến nghị của cử tri để lập, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri, cán bộ thực hiện việc lập danh sách cần lưu ý, ghi chú rõ một số nội dung.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ BẦU CỬ

Ngày đăng 14/04/2021 | 02:26  | Lượt xem: 479
Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN BẦU CỬ

Ngày đăng 14/04/2021 | 02:24  | Lượt xem: 618
Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có chung những nhiệm vụ,...

QUYỀN BẦU CỬ CỦA CÁC CỬ TRI

Ngày đăng 12/04/2021 | 08:40  | Lượt xem: 439
Hỏi: Việc niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào? Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không? Những trường hợp nào cử tri chỉ được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại...